понеділок, 11 квітня 2016 р.

Стаття "Інформаційно - комунікативні технології при викладанні природничих дисциплін

Інформаційно- комунікативні технології при викладанні природничих дисциплін.
Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта — всі ці питання постійно перебувають у полі уваги не тільки вчителів: вони хвилюють випускників, їх обговорюють батьки, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти. Вчитель має усвідомити: щоб освіта була якісною, педагогічну діяльність слід спрямовувати не тільки на формування предметних компетенцій, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблеми, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.
Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.
Процес організації навчання школярів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє:
-         зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів;
-         ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі буде сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях;
-         індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійно працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви;
-         самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв’язку, в результаті чого удосконалюються навички самоконтролю;
-         здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність.
       Застосування мультимедійних технологій різко підвищує ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчально-виховного процесу: на уроках під час самостійних, практичних та контрольних робіт, на всіх етапах проведення уроку, у ході проведення виховних та позашкільних заходів.
·        Види інформаційних технологій, які використовуються на уроках природничого циклу
-         комп’ютерні підручники;
-         комп’ютерні довідники та енциклопедії;
-         програми штучного інтелекту;
-         тестові програми;
-         тренувальні програми;
-         навчальні ігри;
-         технології мультимедіа;
-         електронна пошта та Інтернет.
v Створення єдиного інформаційного середовища дозволяє нам:
-         використовувати ресурси всесвітньої інформаційної мережі Інтернет у навчальному процесі;
-         використовувати інформаційні та комунікаційні технології на різних етапах уроку;
-         учням та вчителям використовувати комп’ютер як універсальний інструмент для роботи з інформацією.
v Комп’ютерний підручник   забезпечує:
-         можливість самостійно засвоїти навчальний курс або його великий розділ:
-         оптимальну послідовність і  обсяг різноманітних форм роботи;
-         відпрацювання навичок  розв’язання типових задач,
-         проведення самостійних досліджень та формування мотивів  подальшої пізнавальної діяльності;
-         самоконтролю якості придбаних знань і навичок
-         економить час учня, необхідний для вивчення курсу.
Готуючись до уроків, учителі мають змогу в комп’ютерних енциклопедіях  знайти класифікований, змістовний, цікавий ілюстрований матеріал для уроку. Учні старших класів   із вчителем  інформатики в режимі реального часу працюють в комп’ютерній енциклопедії «Вікіпедія»,  результати своїх наукових досліджень використовують на уроках історії, біології, хімії, фізики, географії.
Створення єдиної бази мультимедійних засобів: презентацій, набору електронних слайдів, навчальних програм полегшує роботу вчителя.
Працюючи в системі «Відкритий світ», стало можливим використання віртуальних лабораторій на уроках хімії та біології, що дозволяє:
-         оптимізувати процес викладання;
-         за короткий проміжок часу донести до учнів більш об’ємний матеріал;
-         викликає  інтерес  учнів  до теми яскраві малюнки,  відеокліпи та голосовий супровід;
-         сприяє більш вираженому   індивідуальному підходу до кожного учня;
-         відпрацьовується логіка мислення, формується вміння самостійно виражати думки;
-         підвищується емоційний рівень уроку, новий розвиток отримують стосунки учень-учень, та учень – учитель;
-         полегшується робота вчителя при підготовці до уроку.
     Комп’ютер не замінює вчителя, а є лише засобом здійснення педагогічної діяльності, його помічником. І при цьому якість і ступінь засвоєння навчального матеріалу, а також вплив на активізацію пізнавальної діяльності, як засвідчує практика, істотно зростає.
Учитель, застосовуючи комп’ютер та проектор, отримує потужний інструмент для подання інформації в різноманітній формі. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках справа непроста, оскільки вимагає певних витрат на підготовку, але  дозволяє створювати різноманітні завдання, зацікавити кожного учня, розвивати його навчальні, комунікативні, інформаційні, здоров’язберігаючі та інші компетентності.
У педагогічній літературі виділяють три напрямки використання комп’ютерних технологій навчання:
1 «Проникаюча» технологія ( фрагментарне використання за окремими темами або для використання окремих дидактичних завдань)
2. Основна технологія (найважливіша з технологій, які використовуються у навчанні; пов’язана із застосуванням комп’ютерних моделей)
3. Монотехнологія (використання комп’ютера не тільки під час навчання, а й управлінні навчально – виховним процесом).
Сьогодні найбільш реалізованим напрямком у моїй практиці є використання комп’ютерної технології як проникаючої, тобто фрагментарне використання комп’ютерів у навчально – виховному процесі- для розв’язання дидактичних завдань кількох типів.
v Використання комп’ютерів для виконання обчислювальних операцій та для друкування текстів (наприклад дидактичних матеріалів).
§  Програмний пакет  Microsoft Offis     надає величезну допомогу в оформленні різних матеріалів і документації під час підготовки до уроку :
ü Microsoft Word  -  виготовлення роздавальних дидактичних матеріалів, заготовки опорних конспектів, підготовка текстів для самостійного опрацювання;
ü Microsoft Excel  - електронні тестові завдання з миттєвою перевіркою, створення динамічних діаграм і графіків, спрощення складних обчислень із використанням заголовок формул;
ü   Microsoft Power Point – динамічне виведення на екран заготовок уроку, створення віртуальних лабораторних робіт (за відсутності відповідних реактивів), інтерактивна взаємодія ПЗ – учень
Специфіка хімічних редакторів  потребує використання спеціалізованих хімічних редакторів для оформлення дидактичних матеріалів  таких як Chem WindowACD Labs,CS Chem Office ( Кембріджський хімічний офіс).
v Комп’ютер та навчальні комп’ютерні програми використовуються як носії додаткової та довідкової навчальної інформації. Гіпертекстові системи, легкий пошук  потрібної інформації за ключовими словами, можливості систем гіпермедіа (використання графіків, звукозаписів, ілюстрацій, анімації, відеоматеріалів) підвищують ефективність самостійної роботи учнів з додатковою інформацією. Така інформація наведена на сайтах або на СD у вигляді «електронних»  довідників, атласів, книг, енциклопедій.
v  Комп’ютер  використовую як засіб наочності. Наприклад , більшість хімічних понять (атом, молекула, електронна конфігурація, кристалічна гратка, хімічний зв'язок та ін.) є уявними і тому складними для дитячого сприйняття. Сутність багатьох хімічних процесів і об’єктів  мікро – та макросвіту може бути показана наочно шляхом демонстрації їх моделей, анімаційних ілюстрацій із допомогою мультимедійного комп’ютера. Це дає учневі інструмент дослідження реальних явищ чи об’єктів і таким чином підвищує наочність процесу навчання, інтенсифікує його. Використання інтерактивний комп’ютерних моделей наближає об’єкт пізнання до дитини, доповнює інформацію про цей об’єкт. Наприклад, для демонстрації будови молекул та кристалів можуть бути використані такі професійні хімічні програми , як CS Chem Office, MoluCADHyperChem, DLAMOND, ACDLabs та деякі навчальні програми («Відкрита хімія», «Хімія (8-11 клас). Віртуальна лабораторія»), які дають можливість розглядати тривимірні моделі молекул у всіх ракурсах і порівнювати будову молекул різних речовин. Переваги використання комп’ютера над традиційними технічними засобами навчання очевидні:
ü вчитель сам відбирає ілюстративний матеріал, що дозволяє акцентувати увагу учнів і розкрити сутність проблеми;
ü вчитель сам регулює час показу комп’ютерних слайдів, у разі потреби змінює їх послідовність або оперативно повертається до раніше викладеного матеріалу;
ü залежно від змісту матеріалу, який вивчають діти, учитель може побудувати нестандартний урок із набору комп’ютерних слайдів, послідовна демонстрація яких із поясненням розкриває зміст і сутність навчального матеріалу (тобто може створювати новітні технології навчання).
v Компютер може виконувати навчальну та контролюючу функції. Педагогічні програмні засоби відповідного типу виготовлені у вигляді тренажерів, репетиторів, контролерів. Орієнтуючи учнів на самостійну роботу, такі педагогічні програмні засоби ініціюють процес пізнавальної діяльності , підвищують мотивацію навчання за рахунок варіативності завдань і можливості самоконтролю. З переходом на нову систему оцінювання навчальних досягнень учнів значення контролюючих педагогічних програмних засобів для проведення тематичного оцінювання значно посилилося.. Тестування, як метод контролю знань часто використовується в навчальній практиці.( Програми MyTest , Test-W2) .
v Використання комп’ютерної техніки й телекомунікаційних систем для дослідної діяльності учнів в позаурочний час особливо важливе для навчання талановитої молоді.
Типи уроків з використанням комп'ютера:
-         Уроки- презентації
Учитель в програмі Power Point створює презентацію свого уроку. Тема уроку представлена на слайдах, де стисло висловлені ключові моменти питання, яке вивчається, що дає можливість учням протягом лекції вчителя сконцентрувати на них увагу. Лекція вчителя супроводжується відеорядом, який може бути представлений анімацією, малюнками, відеоматеріалами, фотографіями, необхідними картами і схемами.
-         Уроки-дослідження
Необмежені можливості комп'ютер відкриває для дослідницької роботи.
Цікаві уроки, на яких діти самостійно ведуть пошук, добирають матеріал за завданням учителя.  На цих уроках використовуються ресурси Інтернету, медіатеки.
-         Віртуальні екскурсії 
Відвідати багато музеїв світу можна, не виходячи з комп'ютерного класу. Щоб організувати урок з відвідинами віртуального музею, потрібно скласти маршрут або сформулювати запит пошуку інформації для учнів. Важливою є організація роботи з одержаною інформацією. Необхідно, щоб результатом віртуальної екскурсії стала творча робота: доповідь, повідомлення, презентація, заповнена таблиця, відповіді на запитання й ін.
-         Проектна діяльність.
 Сучасний учень повинен не тільки використовувати існуючі інформаційні ресурси, а й навчитися створювати власні. Учні мають навчитися самостійно представляти, структурувати і висловлювати свої знання. Проект комп'ютерного уроку, який учні повинні підготувати самі, дозволяє закріпити й поглибити знання, підвищити рівень оволодіння уміннями й навичками, головною з яких буде здатність організувати докладну інформацію (досліднщький метод роботи), а також здатність критично її осмислити (аналітичний метод роботи), відпрацювати  мовні навички.
-         Тестування
Слід розподілити тестові завдання за дисциплінами і темами дисциплін: при створенні нової групи питань здійснюється ієрархічне угруповання питань з предмета, розділу, теми
.
Завдання можуть бути різних типів: а) з декількома варіантами відповідей; б) питання, відповіді на які повинні вводитися тестованим з клавіатури; в) для відповіді на які потрібно встановити відповідність між елементами двох або трьох списків; г) питання, де потрібно вказати правильну послідовність елементів у пропонованому списку.
    Отже комп'ютер дозволяє якісно змінити контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість управління навчальним процесом. Комп'ютер дає змогу перевірити всі відповіді, а в багатьох випадках він не тільки фіксує помилку, а й досить точно визначає її характер, що допомагає вчасно усунути причину.
понеділок, 4 квітня 2016 р.

Інтегрований урок хімія + географія

Навчальний предмет. Хімія. 8 клас
 Розділ. Неорганічна хімія.  Основні класи неорганічних сполук
Тема. Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук
Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань
Автор: Коваль Світлана Іванівна , вчитель хімії та географії Торчицького загальноосвітнього комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Ставищенського районної ради Київської області

Хімія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, К.: Перун, 2005. – 32 с.
Мета:узагальнити, повторити та систематизувати знання з теми «Основні класи неорганічних сполук», відпрацювати теоретичні знання, отримані учнями, на практиці;
Завдання уроку:
освітні: узагальнити й закріпити знання  про  основні класи неорганічних сполук,їхній  склад,  властивості способи одержання, удосконалювати вміння та навички складати хімічні формули, рівняння хімічних реакцій, розв’язувати задачі, ознайомити з природними чудесами України;
розвивальні: продовжити розвивати пізнавальні здібності , логічне мислення учнів;спостережливість, формувати основні навчальні компетенції
виховні: виховувати любов до своєї Батьківщини, пробуджувати патріотичні почуття.

Наочність:таблиці «періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва», «Тоблиця розчинності кислот, основ, солей у воді», «Електрохімічний ряд напруг металів».
Обладнання: презентація, мультимедійна система (екран, проектор, комп’ютер), картки із завданнями, штатив з пробірками
Реактиви: індикатори: метилоранж, фенолфталеїн;розчини барій хлориду, сульфатної кислоти, натрій гідроксиду.
Тип уроку:узагальнення та систематизації знань.
Форма уроку: урок – подорож.
Очікувані результати:
Учні знатимуть:
-         класифікацію неорганічних речовин за складом;
-         їхні хімічні властивості;
-         природні чудеса України.
Вмітимуть:
-         ілюструвати склад неорганічних сполук формулами, писати хімічні рівняння;
-         характеризувати хімічні властивості речовин;
-         розв’язувати задачі за рівняннями хімічних реакцій.

                                     
Зібратися разом – це початок,
Триматися разом – це прогрес,
                                                                              Працювати разом – це успіх
Генрі Форд

Хід уроку
І Організаційний етап
Привітання. Емоційне налаштування.
Учитель:  Доброго дня , діти. Сьогодні у нас незвичайний крок, а урок – подорож. Ми вирушимо з вами до самих незвичайних, мальовничих куточків нашої Батьківщини.  А щоб подорож була вдалою, ми об’єднаємося в 4 групи мандрівників, пам’ятаючи ,  що в подорожах особливо цінується дружба , взаємодопомога, кмітливість, витримка.  В групах буде командир, який фіксуватиме результати кожного члена команди . Тож бажаю всім успіху та гарного настрою, знаю, що ми подолаємо всі перешкоди й обов’язково досягнемо мети.
ІІ Мотивація навчальної діяльності
Учитель  говорить  на фоні  легкої музики
 Рідна Вітчизна…  Мальовнича наша Україна, прекрасна і неповторна. Немає кращої країни, як своя Батьківщина. (слайд 1)
                          У рідному краї і серце співає
                          Лелеки здалека нам пісню несуть
                          У рідному краї і небо безкрає
                          Потоки, потоки, мов струни течуть.
                          Тут кожна травинка і кожна билинка
                            Вигойдують мрії на теплих вітрах
                           Під вікнами – мальви, в саду – материнка
                            Оспівані щедро в піснях
Отож,  ми вирушаємо в подорож по дивовижних куточках рідної  землі. Адже Україна багата прекрасними місцями.    Та   потяг, який вирушить в казкову подорож теж незвичайний, адже це потяг з країни Речовин, він буде йти до станцій, які  перемістять  нас безпосередньо до мальовничих, загадкових місць України, тож щоб відкрити двері на станцію, потрібно буде застосувати свої знання, які ви отримали, вивчаючи тему «Основні класи неорганічних сполук», адже природа – єдине ціле,   всі тіла на Землі складаються з молекул, що є структурними частинками речовини.  Тож знання  про них ведуть до пізнання природних дивин.  І лише виконавши ці завдання, ви відкриєте двері , що ведуть до  дивовижних місць  нашої Батьківщини.   І так,  не барімося - вирушаймо в  незвичайну подорож – «Від речовин до природних дивин»
Визначення мети подорожі
ІІІ Актуалізація опорних знань  учнів
Учитель:  Та спочатку потрібно перевірити вашу готовність до подорожі й зібрати речі – знання, які допоможуть  нам
Вправа «Ти мені - я – тобі» (з м’ячем)(слайд 2)
1.     Які класи неорганічних сполук ви вивчили?
2.     Що таке оксиди?
3.     Що таке основи?
4.     Що таке кислоти?
5.     Що таке солі?
6.     Що утвориться в результаті взаємодії кислотного оксиду з водою?
7.     Що утвориться при розчиненні основних оксидів у воді?
8.     Що таке індикатор?
9.     Якого кольору набуває лакмус в лужному середовищі?
10.                       Що таке амфотерні оксиди?
11.                       Що утворюється внаслідок взаємодії кислотних оксидів з водою?
12.                       Що утворюється внаслідок згоряння різних речовин у кисні?
13.                       Як називаються розчинні у воді основи?
14.                       До якого класу належить вода?
ІV Узагальнення та систематизація знань.
Учитель: Щоб потрапити на потяг з країни «Речовини», вам потрібно придбати квиток. Ціною його буде – правильно виконане завдання.
 «Заповни картку»(слайд 3)
Хімічна формула
Назва
Клас сполук
HNO3Кальцій гідроксид


Натрій сульфат


Ферум (ІІІ)оксид

Mn 2O7


FeSO4Карбонатна кислота

MgO


Учитель: Молодці, із завданням ви впорались і я вітаю  вас на диво – потязі. Ми направляємось з вами на станцію, що приведе до одного з природних див України -  Подільські Товтри, що знаходяться на Хмельниччині.
звук  руху потяга
Учитель: І ось ми з вами прибуваємо на  станцію  - «Моя» . (слайд 4) Ви бачите таблички «Оксиди», «Кислоти», «Онови», «Солі». Ви отримуєте аркуші з написаними формулами. Вам потрібно поділити речовини за класами неорганічних сполук. Тільки виконавши завдання, ви зможете відкрити двері у світ.
«Знайди місце»
Група 1
 NO2 ,   CaSO 4 ,     Ba(OH) 2 ,      H 3PO 4  ,   Mn 2O 7 ,    Cr(OH) 3,   H 2SO3,   CuO , KNO3 ,  Fe(OH)3,     Na 2CO 3,  HF;
Група 2
HSO4,     K2CO 3 ,   Cl 2O 7 ,  FeCl 2 ,    Zn(OH) 2,   P 2O 5 ,    Ca(PO 4) 2,  LiOH,   H 2CO 3,    BaO ,    HCl,    Ca (OH)2
Група 3
H2O,  NaOH,  CO2  , CaCO3 , HPO3 , Cu(OH) , Na2O , Fe (OH)2 ,  HCl ,  NaCl ,  HNO3 , Al2(SO4)3
Група 4
KOH, H2SiO3 , Al( OH)3 , H2S ,  MgO , Na2 SO , CaCl2 ,  HI ,  Li2O , Mg(OH)2 , CO, AgNO3
Учитель: Слід віддати належне групам, вони добре підготувалися до подорожі. Що ж, шлях відкритий.
Розповідь  учителя з демонстрацією краєвидів
(Слайди  5-8)
УчительТовтри - це залишки узбережних рифів, витягнених паралельно давній береговій лінії. Аналогів у світі немає, але подібні за геологічними структурами скелясті гряди є у Великобританії та США.
 Товтри – це місцева назва скелястої дугоподібної гряди, висота якої в межах парку сягає в середньому 400 метрів над рівнем моря.  Подільські Товтри відзначаються геологічною будовою, рідкісною і невластивою рівнинно-платформенним областям. У цьому сенсі вони являють собою сукупність викопних рифових споруд узбережжя бар'єрного характеру, що утворилися у мілководних мiоценових морях.  
    У рельєфі Подільські Товтри виглядають як скеляста дугоподiбна гряда, висота якої досягає 443 м. Її довжина досягає 250 км, ширина 15-20 км. Окремі форми піднімаються у вигляді витягнутого валу, або окремих конусоподібних горбів, іноді мають форму морських атолiв; найбiльш поширеною формою є кряжi у виглядi витягнутих валiв шириною до 0,5 км. Поверхня їх бiльшою частиною хвиляста, схили опуклi.  Придністровська частина сильно i доволі густо розчленована глибокими каньйоноподібними долинами лівих притоків річки Дністер. Вивітрені та розмиті вапняки, які відслонюються на схилах долин, утворюють екзотичні скелі різної форми – колони, стовпи, гігантські гриби або хаотичні нагромадження брил та валунів.
Мікроклімат Кам’янецького Придністров’я формується Товтровим кряжем та каньйонами Дністра з притоками. Тому тут створилися особливі умови для збереження рідкісних i реліктових рослин, серед яких – більшість лікарських
У межах парку росте майже 1700 видів рослин, у складі фауни на території парку та суміжних районів лівобережжя Дністра є всі характерні представники цієї зони. Наявність на території парку старих лісових масивів, відкритих крутосхилів та карстових печер сприяє поширенню тут хижих птахів та кажанів. До Червоної книги України занесено 60 видів рослин та 85 тварин.
Велику цінність і значимість для рекреаційного господарства Національного природного парку «Подільські Товтри» складає запас мінеральних вод з унікальними терапевтичними ефектами, різноманітними розсолами з підвищеною концентрацією брому, йоду та ін.
Учитель: І ось ми знову повернулись на потяг, вирушаймо до наступної станції «Єдина» (слайд 9)
звук руху потяга
Щоб побачити наступне диво природи – озеро Синевир в Закарпатті  , вам потрібно виконати наступне завдання. 
 У вас на столах лежать конверти. У конвертах – картки з формулами сполук. Необхідно швидко скласти рівняння хімічних реакцій
«Склади рівняння» (слайд 10)


Учитель:   Вітаю вас! Ви знову впорались із завданням і ось воно – друге чудо України – Дністровський каньйон.(слайд 11 – 14) Ми захоплюємося природою Альп та Кавказу, Карпат та Криму і прагнемо будь-що побувати там. Але не всі знають, що Дністровська долина з її ландшафтами має свою неповторну красу... Пролягає він по Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях. На річці Дністер гори підходять так близько до ріки, що утворюють каньйон, руслом якого тече ріка. Потоки в деяких місцях зриваються з кручі просто в річку, перетворюючись в живописні водоспади. Окремі частини скал нагадують швейцарський сир, весь в дірках від виходів печер і гротів. На берегах ріки, в навколишніх селах зустрічаються пам'ятники культури різних народів, що в давнину населяли долину Дністра (церкви, костели, монастирі, палаци, руїни замків і фортець), зокрема печери, деякі з них служили монахам скельних монастирів для життя і відправи служб.
     Найкрасивіша ділянка каньйону Городенківський район, що лежить на Дністровському каньйоні, являє собою одну з найкрасивіших його ділянок, де долина річки має найбільш виражені риси каньйону. Тут знаходиться 26 населених пунктів, де була досліджена трипільська культура.. 
      На Дністровських схилах є велика кількість рідкісних рослин, тварин, птахів. Теплий клімат у каньйоні відрізняє цю місцевість від інших територій Західної України. Стіни каньйону затримують сонячне тепло, через що влітку дощів тут майже не буває, а навесні зелень розцвітає на 2-3 тижні швидше, ніж в інших частинах області.
      На відтинку близько 250 км можна зустріти понад десяток карстових печер і гротів, які знаходяться у вапняках. Їх химерний вигляд з рівня річкового плеса вражає. А невеликі водоспади – “дівочі сльози”, що збігають по зарослих густими мохами скелях, які зустрічаються по всьому маршруту, являють собою унікальне видовище.
Мальовничий ландшафт гірського типу, чарівні ліси, річка, водоспади, печери, химерні скелі, пташине різноголосся роблять Дністровський каньйон справді райським куточком природи.
Учитель: І знову повертаємось на потяг (звук руху потяга) Попрацювали ви добре і поки ми їдемо, я пропоную приготувати спеціальні коктейлі. Оцінюватиму правильність виконання , як теоретичної частини завдання так і дотримання правил безпеки життєдіяльності
«Приготуй коктейль» (слайд 15)
1 група: «Полуничний коктейль»  ( кислота + метилоранж)
2 група «Малиновий коктейль»  (луг+ фенолфталеїн)
3 група «Молочний коктейль» (сульфатна кислота + барій хлорид)
4 група Абрикосовий коктейль ( луг +метилоранж)Учитель: Наш потяг прибуває на з станцію «Мальовнича».(Слайди 16 -17) Відгадайте ключове слово в кросворді і дізнаєтеся назву третього природного дива.


1.     Солі ортофосфатної кислоти .(фосфати)
2.     Найпоширеніший оксид на Землі. (вода)

3.     Як називається природний мінерал складу CaSO* 2H2O. (гіпс)
4.     Реакція між основою і кислотою , в результаті якої утворюється сіль. (нейтралізації)
5.     Яка вода стає каламутною, якщо на неї подихати? (вапняна)
6.     До якого типу реакцій належить реакція між металами і кислотами?
(заміщення).
7.     Продукт взаємодії основного оксиду і кислоти. (сіль)
Ключове слово: «Світязь»
Учитель: Молодці.  Двері відкриті для вас . Знайомтеся – третє чудо України - озеро Світязь у Волинській області.(Слайди 18-22)
Озеро Світязь - найбільше і найглибше озеро природного походження в Україні. Світязь чимось схожий на море, у вітряну погоду хвилі тут досягають півтораметрової висоти. Розташоване озеро неподалеку смт Шацьк Озеро Світязь живлять артезіанські джерела. Вода тут надзвичайно прозора і м'яка. У сонячну погоду дно видно на кількаметровій глибині. Площа Світязя становить 2622 га, довжина 9225 м, ширина 4000 м, максимальна глибина - 58,4 м, середня глибина - 6,9 м.  Є у Світязя дивовижна приваблива сила. Слід увійти до його кришталевої води, як душа наповнюється світлою радістю. Майже уздовж всієї берегової смуги озера ростуть ліси. У літній час тут можна удосталь надихатися напоєним ароматом хвої повітрям, назбирати чорниці, ожини, грибів. Такого задоволення не має жоден, хто звик відпочивати на морському узбережжі. 
Славиться Світязь своїми лящами, окунями, щуками, сомами, але справжнім делікатесом і місцевою “родзинкою” вважається вугор. Кажуть: не побував на Світязі, якщо не скуштував місцевих вугрів!
Учитель : повертаємося знову на потяг і вирушаїмо до станції «Вільна»(слайд 23)
звук руху потяга
А тут знову проблема. Після введення у комп’ютер результатів лабораторних досліджень загубилися деякі формули речовин. Допоможіть визначити можливі варіанти, якщо частина інформації збереглася.
«Відтворення інформації»( слайд 24)
 Група 1.    
CuCl2  +…  =  Cu(OH)2 + …                              CaCO3  +…  =…  +CO2 +H2O
Група 2
FeS+…  = H2S +…                                           CuSO4  + …  = Cu +…
Група 3
Ba(NO3)2   + …  = BaSO4  + …                           ZnSO4  +  …  =  Zn(OH)2  + …
Група 4
Cu …  +  …   = CuSO4                                       2H…   + …  = Zn Cl2
Учитель: Ми потрапили до мальовничого місця   – озеро Синевир. (слайди 25-29) Це найглибше озеро Закарпаття, яке утворилося 10 тисяч років тому на висоті 989 метрів над рівнем моря...  Синевир справедливо вважається найкоштовнішим природним скарбом Національного природного парку "Синевир" і є однією з візитних карток Українських Карпат. Воно розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря, має середню площу 4-5 гектарів, його середня глибина становить 8-10 м, максимальна - 22 м. Існує легенда, згідно якою мальовниче озеро утворилося від потоку сліз графської доньки Синь, на місці, де її коханого, простого верховинського пастуха Вира, було вбито камінною глибою за наказом підступного графа. . І насправді ж озеро утворилося в результаті потужного зсуву, викликаного землетрусом, близько 10 тисяч років тому. На висоті 989м гірські камянисті породи виросли на шляху швидкого струмка, утворивши греблю і повністю перегородивши вузьку долину. Улоговина, що при цьому виникла, заповнилася водою трьох гірських струмків. У прозорій воді озера добре почуваються форель озерна, райдужна та струмкова. . Проте, скупатися у Синевирі вам не вдасться: окрім заборони, не дозволить ще й температура води, яка максимально нагрівається лише до 11-13°С.
Краєвиди навколо водного дзеркала – надзвичайною мальовничі та величні. Стрімкі схили, вкриті стрункими ялинами, вік яких сягає 140-160 років, спадають прямо до водної поверхні. Посередині ж озера розмістився, немов зіниця блакитного ока, невеликий острівець площею усього кілька метрів. Звідси і народна назва Синевиру – Морське око.
Люди своєю творчою фантазією намагаються доповнити красу природи. Архітектори вдало вписують оглядові площадки у навколишній ландшафт. А на півострівці височить вирізана із червоного дерева скульптурна композиція місцевих майстрів-умільців «Синь і Вір». Висота монументу – 13 метрів, вага – близько 30 тон. Відображаючись у воді, він сприймається таємниче, як чудова казка про безсмертне кохання.
Учитель: Наша подорож триває і ми прибуваємо на станцію «Незалежна».(слайд 30) Щоб познайомитися з наступним дивом природи виконайте завдання.
«Буде – не буде»З’єднайте стрілками центральну речовину з тими речовинами, які будуть з нею взаємодіяти. Необхідно записати рівняння цих реакцій. Та група, яка раніше впорається із цим завданням іде до дошки, записує рівняння і захищає їх.  
Учитель:   Молодці , завдання виконано і ось воно – 5 диво України(слайди 31-34) - Мармурова печера, що знаходиться в Криму – унікальна за красою печера зі складною системою залів і галерей Знаходиться на плато гірського масиву Чатир-Даг (тюрк. Шатер – гора). Вхід до неї знаходиться на висоті 920 м над рівнем моря. Протяжність розвіданих ходів - 2050 м, глибина - 60 м. Довжина обладнаних екскурсійних маршрутів більше 1 км. Заслуга у відкритті, збереженні і обладнанні Мармурової печери належить сімферопольським спелеологам.
 Для входу відвідувачів у печеру споруджено штучний 10-метровий тунель. Екскурсійна доріжка огинає химерні творіння сталагмітів, що своїми контурами дивно нагадують казкових героїв. Світло вириває з пітьми Слоненя та Мамонта, голову Господаря печери, Діда Мороза, Царівну-жабу... Важко повірити, що ці фігури створені протягом мільйонів років краплинами води, а не руками талановитого скульптора. 
Унікальність Мармурової печери принесла їй світову популярність. За оцінкою відомих спелеологів, вона належить до п’ятірки найкрасивіших обладнаних печер планети. Одну з найбільш відвідуваних печер Європи, Мармурову, у 1992 році було прийнято до Міжнародної асоціації обладнаних печер.
Учитель: Діти, попереду нас чекає вже 6 дивоУкраїни і станція «Рідна» (слайд 35)
звук руху потяга
 Щоб відкрити двері напишіть рівняння реакцій, завдяки яким можна здійснити перетворення:
«Одержання складних речовин» (слайд 36)
Група  1
Р    →       Р2О5  →     Н3РО4
Група 2
СО2     →  СаСО3   →   NaCl
Група 3
Na →   NaOH    →    Na2SO4
Група 4
Ba  →    Ba(OH)2  →   BaSO4
Учитель: Милуйтесь шостим дивом України (слайди 37-42) - Гранітно-степове Побужжя – регіонально - ландшафтний парк, розташований у межах Миколаївської області,  одна з найдавніших ділянок суші Євразії, яка не поринала у морські глибини вже протягом 60 мільйонів років. Звідси значна кількість унікальних об’єктів живої природи – реліктів та ендеміків. Результати біогеографічного аналізу вказують наявність на цій території значної кількості видів рослин і тварин середземноморських та гірсько-альпійських за походженням. Тут виявлено 86 представників флори і фауни, занесених до Червоної книги України та Європейського Червоного списку.
Історичні джерела та сучасні дослідження з археології, етнографії, топоніміки свідчать про те, що каньйон Південного Бугу з його стародавніми урочищами, скелями, могилами, порогами слід вважати національними святинями. Гранітно-степове Побужжя надзвичайно багате на археологічні пласти: палеоліт, мезоліт, неоліт, мідний і залізний віки, епоха бронзи, черняхівська та трипільська культури, свідоцтва поселень кімерійців, савроматів, скіфів, ольвіополітів, давніх слов’ян, римлян.
   Долину річки Південний Буг недарма вважають однією з найкращих природних «перлин» України. Особливо мальовничою є територія від північної околиці с.Кінецьпіль до м.Вознесенська. Мало хто ще знає про дивовижні річки Мертвовод та Арбузинку, які є притоками р.П.Буг. Так, течія цих річок, не така стрімка, як Бугу, але за мільйони років ці маленькі річки створили неповторний каньйон (фото 1), який захоплює подих. Годинами можна дивитися на цей витвір мистецтва, створений природою. 
 Ще унікальність даної території полягає в тому, що вона знаходиться на межі двох структурних мегаблоків Українського Щита – Інгульського та Дністрово-Бузького, і в відслоненнях на денній поверхні можна спостерігати контакти між ними. Про величне козацьке минуле свідчать назви місцевості по долині р.Південний Буг – острів козака Мамая, острів Гард, урочище Протіч з Протічанською скелелею, скеля Турецький стіл, Брама, Сова, Пугач, Гайдамацька балка та інші. 
 Історико-архітектурні обєкти – гідроелектростанція в с.Мигія, яка була побудована понад 100 років тому представниками шляхетського роду Скаржинських. 
Звук руху потяга
Учитель: Ми наближаємося до останньої станції нашої подорожі і щоб відкрити її двері, розв’яжіть задачі за рівняннями реакцій.
«Розв’яжіть задачу»(слайд 43)
Група1
Спалили 54 грами алюмінію, скільки літрів кисню(н.у) необхідно для цієї реакції?
Група 2
 У склянку із сульфатною кислотою опустили шматочок цинку масою 65г. Який об’єм водню виділився при цьому?
Група 3
У результаті взаємодії магнію з хлоридною кислотою , виділилося 44,8л. водню . Визначте масу цинку, що вступила в реакцію.
Група 4
 Обчисліть масу осаду, що утворюється при взаємодії натрій сульфату з
41,6г. барій хлориду.

Учитель: Ми потрапили до нашого 7 дива природи (слайди 44-48)   це цілинний степ Асканія-Нова – єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, якого ніколи не торкався плуг. Це  біосферний заповідник у Херсонській області, 60 км від Армянську, а також  музей під відкритим небом. Побувавши там ти попадеш в часи кам'яних скіфських баб та стародавніх курганів.  Фрідріх Фальц-Фейн у 1898 році в своєму родовому маєтку за власною ініциативою першим у світі вилучив з господарського використання ділянку своїх угідь, яка стала праядром теперішнього найбільшого в Європі (11054 га) заповідного типчаково-ковилового степу.
     Суха мова статистики відмічає зростання тут 478 видів вищих рослин.. Загляньте сюди наприкінці квітня і побачите, як на сірому фоні минулорічної трави яскравими різнобарвними вогниками горять квіти тюльпанів, ніжною блакиттю манять півники. Розстелить ковила українська свої перисті остюки – і степ вже хвилюється наче море. Зацвіте льон австрійський – і земля ніби вкриється легким серпанком. Пройде ще трохи часу – і степ вже нагадує килим. Серед рослин переважають багаторічні трави (51 %). До Червоної книги України занесено 13 видів вищих рослин: карагана скіфська, зіркоплідник частуховидний, ковили українська, Лессінга та волосиста, тюльпани Шренка і скіфський, волошка Талієва, цибулі Регеля та скіфська, рябчик шаховий, зозулинець рідкоквітковий, дворядник крейдяний; 3 види грибів, 4 - лишайників. Шість видів квіткових асканійської автохтонної флори занесені до міжнародних Червоних  списків. 
   Тваринний світ заповідного степу, в основному, зберіг свою аборигенну фауну, за винятком крупних видів ссавців та птахів. Тут зустрічаються типові мешканці степового ландшафту: малий ховрашок, степовий байбак, тушканчик великий, заєць- русак, мишовидні гризуни, а також середні та дрібні хижаки: звичайна лисиця, степовий тхір, ласка. У густому травостої мешкають не менше 1155 видів членистоногих, 7 видів земноводних і плазунів, 18 видів ссавців, в різні пори року зустрічається більше 270 видів птахів, з яких 107 видів залишаються на гніздування.
VI Підведення підсумків уроку .Рефлексія.
·        Які навички отримали на уроці?
·        Я дізнався…
·        Я навчився…
·        Я зрозумів що можу…
·        Мені сподобалося…
·        Для мене стало новим…
·        Мене здивувало…
Учитель: Ось і закінчилася наша незвичайна подорож. Погляньте на вислів, що утворився у нас після відвідування всіх станцій.(слайд 49)
«Моя єдина, мальовнича, вільна, незалежна, рідна Україна»
Пам’ятайте, діти, що вона – найкраща у світі, багата і природними ресурсами,  і добрими, працьовитими, мудрими людьми.    Закінчити наш урок я хочу словами українського поета Володимира Сосюри.
                     Любіть Україну, як сонце любіть,
                      Як вітер, і трави, і води…
                      В годину щасливу і в радості мить,
                     Любіть у годину негоди.
                     Любіть Україну у сні й наяву,
                      Вишневу свою Україну,
                      Красу її вічно живу і нову
                      І мову її солов’їну
VII  Д/з  підготуватися до тематичної атестації, повторити матеріал теми ( параграф 7-23)( слайд 50)